Soul Temptation
All ABout Nigel.Ye


|日志 |豆瓣 |乱拍

[或许。。。或许。。。。]--[]

[佳能 S5IS - 第一次坐飞机 往厦门途中]

大图下载》》

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

或许我是个很撕裂的人

或许我只是想要个答案而已

或许那答案对我来说只会让我更加痛苦

或许。。。或许。。。。在过去的大半年中,脑海中充满了无数个或许

但现在,一切都不重要了,我得到了个满意的答案。。。

虽然我自己也觉得自己很撕裂。。。

再见不会再是朋友。。。仅仅对于你来说才是这样的。

谢谢你,让我痛苦了大半年。。。
 posted at 2009-05-20  22:23:24

  • 亲爱的。你在烦恼什么呢?
    A-sun* posted at 2009-05-22 13:22:26  [回复]